Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Ang Wei Pin Valerie
Giới tính Nữ
Sinh ngày 05/03/1999
CMND 025677371
Cấp Ngày 19/05/2014
Cấp tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 16 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

24/02/2021

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam