Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Họ và tên Kim Chang Min
Giới tính Nam
Sinh ngày 10/10/2018
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản Trung ương, Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thông báo

02/11/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam