Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Họ và tên Hwang Jun Huy
Giới tính Nam
Sinh ngày 29/06/2015
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn 5 - xã Đắk Buk So - huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Ngày thông báo

04/04/2017

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam