Đơn vị Đánh giá
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
Vụ pháp luật quốc tế
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thanh tra Bộ Tư pháp
Văn phòng Bộ Tư pháp
Tổng cục Thi hành án dân sự
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cục Con nuôi
Cục Trợ giúp pháp lý
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Cục Bồi thường nhà nước
Cục Bổ trợ tư pháp
Cục Công nghệ thông tin
Cục Công tác phía Nam
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Văn phòng Đảng - Đoàn thể