Thương mại & tài chính quốc tế
Thông tin về tình hình xây dựng, triển khai thực thi các hiệp định về thương mại tự do của Bộ Tư pháp năm 2022

(04/01/2023)

Thông tin về tình hình xây dựng, triển khai thực thi các hiệp định về thương mại tự do của Bộ Tư pháp năm 2022, trong đó có việc thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối triển khai Chương 25 Hiệp định CPTPP.