Liên hệ

Liên hệ

Tiếng Việt

Phòng Tư pháp quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Địa chỉ: 58- 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 62730451;  (04) 62739532 hoặc (04) 62739446 (hồ sơ Ủy thác tư pháp)

Các thư liên quan đến Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự mà Việt Nam đã ký kết xin gửi về địa chỉ:

Email: mlavietnam@moj.gov.vn

          hoặc phongtuphapquocte@gmail.com

Các thư liên quan đến tư pháp quốc tế và Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế xin gửi về địa chỉ:

Email: haguevietnam@moj.gov.vn

In English

Division of Private International law, Department of International law, Ministry of Justice

Address: 58- 60 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi

Tel: (84-4) 62730451;  (84-4) 62739532 or (84-4) 62739446 (concerning the record)

- Emails concerning bilateral agreements on mutual judicial assistance in civil matters that Viet Nam has signed should be sent via:

Email: mlavietnam@moj.gov.vn

          or phongtuphapquocte@gmail.com

- Emails concerning private international law and the Hague Conference on private international law should be sent via:

Email: haguevietnam@moj.gov.vn

​​​​​​​​​​