Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế

Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế

I. Lãnh đạo Vụ
Vụ Pháp luật quốc tế hiện có 01 Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng, cụ thể là
1. Đ/c Bạch Quốc An, Vụ trưởng
2. Đ/c Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng
3. Đ/c Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng
4. Đ/c Phạm Hồ Hương, Phó Vụ trưởng
II. Các tổ chức trực thuộc Vụ
Theo Quyết định số 956/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế có 04 phòng chuyên môn, cụ thể là:
1. Phòng Công pháp và nhân quyền quốc tế;
2. Phòng Tư pháp quốc tế và tương trợ tư pháp;
3. Phòng Pháp luật đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp quốc tế;
4. Phòng Pháp luật thương mại, tài chính quốc tế và Tổng hợp.
​​​