Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN - So sánh tổng quan về hệ thống và chương trình đào tạo

Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN - So sánh tổng quan về hệ thống và chương trình đào tạo

Báo cáo nghiên cứu Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN: So sánh tổng quan về hệ thống và các chương trình đào đạo được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ các cơ sở đào tạo tư pháp của ASEAN và các bên có liên quan khác trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xuyên biên giới về đào tạo tư pháp ở ASEAN.