​​
​​

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

30/10/2020
Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam để tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2020.
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.