​​
​​

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

13/10/2018
Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam để tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2018