Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015

01/01/0001
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp, của UBND tỉnh để lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 với khẩu hiệu thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Cà Mau đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm”

Theo đó, từng đơn vị trong ngành xác định nội dung và đăng ký thi đua hàng năm, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: thứ nhất, Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động công chứng, phát triển đội ngũ luật sư, đấu giá tài sản. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn TCVN ISO vào phục vụ hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ hai, Thi đua xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp tận tâm với công việc, đủ về số lượng, vững vàng về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, vô trách nhiệm và xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Phong trào thi đua trong giai đoạn này, hàng năm được chia thành 3 đợt

Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19/5, tập trung phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đợt 2: Từ 20/5 đến 30/9, tập trung phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam...

Đợt 3: Từ 1/10 đến 31/12, tập trung phát động thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm và các ngày truyền thống của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau (13/12)...

Kết thúc đợt thi đua các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả về Sở (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở) để xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền nhằm động viên, khuyến khích kịp thời.

Bích Ngọc