Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2009)

22/04/2010
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND thành phố Đà Nẵng về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, ngày 17/4/2010, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2009) cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.
 

Hội nghị đã đánh giá những thành tích đã đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó 5 năm qua, Sở đã quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng, các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Thành uỷ, UBND thành phố về tổ chức công tác thi đua, khen thưởng tại Sở. Qua các phong trào thi đua đã tạo động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành; các mặt công tác thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bổ trợ tư pháp, quốc tịch, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và kết hôn có yếu tố nước ngoài, công tác trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”… có nhiều tiến bộ nổi trội, đạt được những kết quả tích cực, được lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thành ủy, UBND thành phố đánh giá cao và biểu dương khen thưởng.

Trong 05 năm qua, Sở cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những thành tích, kết quả của các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong ngành; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm trong xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiên tiến. Trong 5 năm, Sở cũng đã nhận được Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp năm 2006; Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng, cụ thể như Phòng Văn bản Quy phạm pháp luật Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND thành phố các năm 2005, 2006, 2008, 2009; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND thành phố các năm 2005, 2006, 2008, 2009; Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND thành phố các năm 2006, 2008, 2009; Phòng Hành chính Tư pháp Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND thành phố các năm 2005, 2006, 2009…, ông Phan Thanh Long Bằng khen của Bộ Tư pháp các năm 2006, 2007, 2008, 2009; ông Phạm Văn Khánh Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND thành phố các năm 2005, 2006, 2009… Lãnh đạo Sở cũng luôn quan tâm chú trọng khen thưởng cho đối tượng là cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc để động viên kịp thời, tổ chức khen thưởng đột xuất kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong quá trình triển khai các hoạt động của ngành… những thành tích của các tập thể, cá nhân đã góp phần quan trong vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại Hội nghị, Sở cũng đã phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ III trong toàn Ngành theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp./.

Thu Hường