Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Liên Bộ Kế hoạch và đầu tư – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư 01/20105/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Ngày 14/2/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Quy định mới về đấu thầu mua sắm tài sản

Từ ngày 15/6/2012, việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện theo Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Ngày 7/9/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 09/2011/TT- BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. Thông tư nhằm hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình triển khai các gói thầu tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu, đảm bảo yêu cầu mẫu hoá các tài liệu đấu thầu nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu thầu nói chung.

Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 (Thông tư 21) quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC). Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2010.

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC về cung cấp thông tin đấu thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu

Để việc cung cấp thông tin về đấu thầu phù hợp với những quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, ngày 21/9/2010, liên Bộ KH&ĐT và Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2010/TT-BKH-BTC (TTLT 20) quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Ban hành Thông tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

Ngày 22/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. Thông tư gồm có 6 chương, trong đó quy định cụ thể về đăng ký người sử dụng hệ thống, chứng thư số, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu qua mạng...