Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Quy định về sự tham gia của bên thứ ba trong đấu thầu các dự án ODA

Ngày 29/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 4350/BKH-QLĐT về Quy chế thí điểm về sự tham gia của bên thứ ba trong đấu thầu các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản. Đây tiếp tục là một hành động tích cực của Chính phủ Việt Nam thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng trong đấu thầu các dự án ODA, củng cố thêm lòng tin của cộng đồng tài trợ nói chung, của Nhật Bản – nhà tài trợ lớn của Việt Nam, nói riêng. 

Quy định cụ thể về mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.Thông tư này thay thế Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008. Theo đó:

Giao dịch hàng hóa, dịch vụ có tổng thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần không phải lập hóa đơn

Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý được thể hiện tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn, hàng hóa dịch vụ. Theo đó:

Công văn về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ mới: Tiếp tục góp phần đơn giản thủ tục đấu thầu

Trong Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (HSMTXLQMN) mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKH (Thông tư 02) ngày 19/01/2010, nhiều hướng dẫn thực hiện đối với gói thầu quy mô nhỏ đã được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với quy định mới về đấu thầu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội (Luật sửa đổi số 38/QH12); Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ (Nghị định 85) về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Việc ban hành mẫu hồ sơ này theo đánh giá sẽ tiếp tục góp phần đơn giản hoá thủ tục đấu thầu, tạo thuận lợi hơn trong áp dụng.

Ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp mới

Thực hiện quy định tại Điều 67 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP (Nghị định 85/CP) hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng được ban hành ngày 15/10/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 6/01/2010 (TT01) quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010.

UBTVQH xem xét Pháp lệnh Đấu thầu

“Quy định về chỉ định thầu quá rộng là Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) không tán thành” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã thẳng thắn nói như vậy tại phiên thảo luận về dự án Pháp lệnh đấu thầu, vừa được Chính phủ trình lên UBTVQH xem xét hôm qua, 29/6.