Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 01/8, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Bộ và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đồng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng dự.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, Ban Chỉ đạo 35 đã tích cực tham mưu Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với thực hiện Chương trình công tác năm của Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết được tăng cường; Ban Chỉ đạo được kiện toàn; công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện kịp thời hiệu quả; công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đổi mới, nâng cao chất lượng; công tác đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet, xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, phát tán thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch được thực hiện nghiêm; công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết được chú trọng.


Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo sơ kết công tác 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, đồng chí cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả từ khâu quán triệt, phổ biến đến kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo về triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp và bảo đảm nguồn lực thực hiện.
Nhận thức của cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được nâng cao, sâu sắc, đầy đủ hơn, nhất là những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng.
Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước được tăng cường; không lan truyền những thông tin sai lệch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng Bộ.
Cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến mức phải bị xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước; luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; yên tâm công tác và nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm triển khai góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch khi có tình huống và yêu cầu đặt ra.
Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên liên tục, chưa sát với nhiệm vụ được giao. Việc nghiên cứu, viết bài và đăng tải các thông tin tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tiềm năng, thế mạnh của Bộ Tư pháp; việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái còn ít, chưa thường xuyên và còn thiếu tính hệ thống.
Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo; đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào Chương trình công tác hằng năm của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc; tích cực tham mưu Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương phù họp với điều kiện thực tiễn của Bộ và từng đơn vị…


Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính phát biểu tại Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các kết quả và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các lĩnh vực các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính cho biết, trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, công tác xây dựng và thực thi thể chế cần bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu như bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các định hướng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp thể hiện trong các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt; tham mưu thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm của Quốc hội;…


Đồng chí Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý phát biểu tại Hội nghị.

Còn đồng chí Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW bao gồm: tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới;…
Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, cộng tác viên, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng cần tăng cường tham mưu cho Đảng ủy Bộ, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu các văn bản, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từ đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Các cơ quan báo chí, xuất bản cần lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có những tác phẩm tốt về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Cơ bản đồng tình với hai dự thảo Báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp; đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần tăng cường quản lý Đảng viên trên không gian mạng và trên nền tảng số; tiếp tục quan tâm tới công tác thể chế hóa các đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống.


Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả Ban chỉ đạo đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Thứ trưởng đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ, Thủ trưởng đơn vị phải nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, đặc biệt phải coi đây là công tác thường xuyên, liên tục, trọng điểm.


Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kết luận Hội nghị.
 
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, với vai trò nòng cốt trong việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW, Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký cần sáng tạo, trách nhiệm và quyết liệt hơn nữa; siết chặt kỷ luật kỷ cương, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường rà soát việc thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Mỗi cơ quan, đơn vị cũng cần kịp thời, nhanh chóng thể hiện tư tưởng của Nghị quyết 35-NQ/TW vào công việc của cơ quan, đơn vị mình một cách thực chất, hiệu quả.
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin