Tìm kiếm công dân xin nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam
Lĩnh vực  
(*) Chọn lĩnh vực quan tâm
Họ và tên  
Giới tính  
Ngày sinh (Ví dụ: 10/11/1987, 11/1987 hoặc 1987...)
Địa chỉ nơi sinh
(Ví dụ: quận 1, thành phố Hồ Chí Minh...)  
Địa chỉ cư trú hiện nay
Số quyết định
  
 
Danh sách công dân tìm được ( Không có kết quả phù hợp )
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Địa chỉ cư trú Số quyết định Ngày quyết định Tình trạng