Thông báo mời thầu gói thầu số 16 năm 2023 dự án World Bank của Ban Quản lý dự án chuyên trách - Bộ Tư pháp
Gói thầu số 16:
Thuê công ty thực hiện (Hoạt động 4.2.1): Khảo sát cơ sở tại giai đoạn đầu thực hiện dự án;
(Hoạt động 4.2.2): Xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ, giám sát độc lập dự án;
(Hoạt động 4.2.3): Xây dựng báo cáo kết thúc dự án.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.