Thông báo mời thầu gói thầu số 09 năm 2023 dự án World Bank của Ban Quản lý dự án chuyên trách - Bộ Tư pháp
Ban Quản lý chuyên trách Bộ Tư pháp thông báo mời thầu:
Gói thầu số 09.1 - Lô 1 (Hoạt động 2.6.1.19) Gói mua sắm thứ nhất trang thiết bị văn phòng cho TT TGPL Điện Biên;
Gói thầu số 09.2 - Lô 2 (Hoạt động 1.6.1.2): Gói mua sắm thứ nhất trang thiết bị văn phòng cho TT TGPL Yên Bái;
Gói thầu số 09.3 - Lô 3 (Hoạt động 4.1.6.1): Gói mua sắm trang thiết bị văn phòng cho BQLDA năm 2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.