Từ khóa  
Ngày ban hành
Loại văn bản  
Có tổng số 21 văn bản
Tên văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày/Trạng thái
Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 21/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính
Ban hành: 08/09/2015
Hiệu lực: 01/11/2015
Nghị định 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Chính phủ
Ban hành: 17/03/2015
Hiệu lực: 05/05/2015
Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 14/02/2015
Hiệu lực: 15/04/2015
Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Chính phủ
Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực: 15/08/2014
Luật 43/2013/QH13 Đấu thầu
Quốc hội
Ban hành: 26/11/2013
Hiệu lực: 01/07/2014
Nghị định 68/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Chính phủ
Ban hành: 12/09/2012
Hiệu lực: 01/11/2012
Thông tư 68/2012/TT-BTC Quy định víệc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiêp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
Bộ Tài chính
Ban hành: 26/04/2012
Hiệu lực: 15/06/2012
Quyết định 68/2011/QĐ-TTg Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 07/09/2011
Hiệu lực: 01/11/2011
Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
Bộ Tài chính
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 21/09/2010
Hiệu lực: 05/11/2010
Thông tư 23/2010/TT-BKH Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 13/12/2010
Hiệu lực: 26/01/2011
Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 04/01/2011
Hiệu lực: 28/02/2011
Thông tư 21/2010/TT-BKH Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 28/10/2010
Hiệu lực: 15/12/2010
Thông tư 17/2010/TT-BKH Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 22/07/2010
Hiệu lực: 15/09/2010
Thông tư 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 29/06/2010
Hiệu lực: 01/09/2010
Thông tư 08/2010/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: 15/06/2010
Thông tư 10/2010/TT-BKHĐT Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 13/05/2010
Hiệu lực: 15/07/2010
Thông tư 11/2010/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 27/05/2010
Hiệu lực: 01/08/2010
Thông tư 13/2010/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 02/06/2010
Hiệu lực: 17/07/2010