Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015

28/03/2019
Ngày 26/12/2018, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015  trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan (Công văn số 4981/BTP-VĐCXDPL ngày 26/12/2018). Trên cơ sở tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý (bao gồm ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử và ý kiến góp ý bằng văn bản), Bộ Tư pháp đã xây dựng và hoàn thiện Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải công khai Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự án Luật kèm theo dự thảo Luật đã được chỉnh lý để cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.