Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018