Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản (dự thảo Nghị định).
Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ vào tháng 4/2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản về dự thảo Nghị định.
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email tuanlv@moj.gov.vn trước ngày 31/3/2017.
Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Lê Văn Tuấn theo số điện thoại 04.62739514.
Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014