Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Thủ đô (sửa đổi)
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3330/VPCP-QHĐP ngày 30/5/2022 về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và trân trọng xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về hồ sơ Đề nghị. Quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân quan tâm có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/11/2022.
Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp đối với hồ sơ Đề nghị.
 
Số ý kiến đóng góp: 0