Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 07/06/2016  theo địa chỉ: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, số 10 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội; email: cuckstthc@moj.gov.vn.
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
 
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0