Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành trong hệ thống Thi hành án dân sự
Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, trong đó, Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành trong hệ thống Thi hành án dân sự trên cơ sở hợp nhất các văn bản: Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án dân sự, Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án và Quyết định số 02/2007/QĐ-BNV ngày 01/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp Thi hành án dân sự.
Nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản trước khi chính thức trình cấp có thẩm quyền ký ban hành, Tổng cục Thi hành án dân sự trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cá nhân, đơn vị nghiên cứu, góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư nêu trên.
Văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: nthgiang@moj.gov.vn hoặc npthuy@moj.gov.vn trước ngày 30 tháng 5 năm 2016.
Xin trân trọng cảm ơn
 
Số ý kiến đóng góp: 0