Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn liên thông trong các việc về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông trong các việc về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế để triển khai thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/04/2016  theo địa chỉ: Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp, số 10 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội ; email: cuckstthc@moj.gov.vn.
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0