Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau 02 năm triển khai thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (gọi tắt là Thông tư số 21), trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21.

 Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ban hành, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trân trọng đề nghị Quý đơn vị góp ý đối với Dự thảo Thông tư.

(Tài liệu được gửi kèm theo Công văn này và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Chuyên mục “Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”, gồm: (i) Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21; (ii) Tờ trình Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21; (iii) Bảng so sánh Thông tư số 21 và Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21).

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 27/2/2016. (Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh đề nghị liên hệ về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí: Hồ Thị Nga, điện thoại: 04.62739468/0979330326 để được giải đáp).

 Trân trọng sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0