Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; trong thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản trước khi chính thức trình cấp có thẩm quyền ký ban hành, Tổng cục Thi hành án dân sự trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội), bản file xin gửi vào hộp thư điện tử: hongtp@moj.gov.vn trước ngày 20 tháng 01 năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0