Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ngày 16 tháng 02 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 49 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các Bộ, ngành, địa phương.

Ý kiến tham gia đề nghị đăng tải trực tiếp tại mục này hoặc gửi qua địa chỉ email thaovt@moj.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

 
Số ý kiến đóng góp: 0