Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án, đồng thời phù hợp quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

Để các quy định của Thông tư nêu trên phù hợp với thực tiễn áp dụng và thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Tư pháp đăng toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://www.moj.gov.vn/dtvbpl). Bộ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: datnp@moj.gov.vn, chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.62739586 (Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư nói trên.

 
Số ý kiến đóng góp: 0