Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Thực hiện nhiệm vụ được Luật hộ tịch giao tại Điều 6 khoản 2 và Điều 66 khoản 2, đồng thời hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư và các biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch kèm theo để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các Bộ, ngành, địa phương.

Ý kiến tham gia đề nghị đăng tải trực tiếp tại mục này hoặc gửi qua địa chỉ email hiennn@moj.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

 
Số ý kiến đóng góp: 0