Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới thể chế, đổi mới hoạt động thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ Tư pháp đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp.

Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP, thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Tư pháp đăng toàn văn Dự thảo Thông tư (gồm phần Dự thảo Thông tư; hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê và các phụ lục kèm theo Dự thảo) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://www.moj.gov.vn/dtvbpl). Bộ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.62739546 (Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư nói trên.
 
Số ý kiến đóng góp: 0