Vận dụng hương ước, tập quán trong hoạt động hòa giải ở cơ sở 26/08/2014

“Hương ước là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật” (Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Với tính chất như vậy, hương ước, tập quán mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích cho công tác hòa giải ở cơ sở. Mục đích cơ bản của việc vận dụng hương ước, tập quán trong hoạt động hòa giải ở cơ sở là nhằm tôn trọng và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa, tâm lý, nguyện vọng của người dân. Từ đó, việc giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng nhỏ sẽ có nhiều thuận lợi, đặc biệt trong việc khuyên khích các bên tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế sự mất đoàn kết xã hội nói chung.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở 26/08/2014

Theo quy định tại Điều 29 Luật Hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi là Luật), Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (sau đây gọi là Nghị định số 15/2014/NĐ-CP), thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương. Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cần nắm rõ, bám sát thực tế công tác hòa giải ở địa phương, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác hòa giải, để từ đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở 26/08/2014

Là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan tư pháp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau 3 năm áp dụng trong cuộc sống 26/08/2014

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Luật quy định những nội dung cơ bản như quyền cơ bản của người tiêu dùng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để đảm bảo các quyền của người tiêu dùng, các tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vấn đề giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng xử phạt và các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng 26/08/2014

Thực tiễn công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng cho thấy, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều băn khoăn, vướng mắc trong nhận thức với đối tượng xử phạt của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở 25/08/2014

Hòa giải từ lâu vốn đã được xem là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật, nếu thực hiện tốt công tác này sẽ giúp ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Công tác hòa giải ở cơ sở tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 08/08/2014

Tình hình thụ lý việc thi hành án dân sự tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang có chiều hướng số án thụ lý năm sau cao hơn năm trước cụ thể: Năm 2012, tổng số: 1.189 việc, giá trị: 36,1 tỷ đồng; Năm 2013, tổng số: 1.388 việc, giá trị: 102 tỷ đồng; Năm 2014, khoảng: 1.500 việc, giá trị: 160 tỷ đồng.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website