Việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước 08/09/2014

Luật Thi hành án dân sự ra đời đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý mà Pháp lệnh Thi hành án dân sự trước đây chưa có hướng dẫn giải quyết, phần nào giảm đáng kể lượng án tồn đọng, đảm bảo quyền lợi cho công dân, cho Nhà nước, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khi thực tiễn áp dụng pháp luật về thi hành án, các cơ quan liên quan còn lúng túng trong quá trình nhận và bảo quản vật chứng, tài sản từ các cơ quan thi hành án dân sự trong các vụ án hình sự, trong khi vật chứng, tài sản bị Toà án tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước với số lượng ngày càng nhiều. Qua thực tế tôi thấy Điều 124 của Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 không những không thuận lợi cho cán bộ thi hành án dân sự, mà còn phát sinh vướng mắc trong quá trình chuyển giao vật chứng, tài sản.

Tồn tại, vướng mắc trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 29/08/2014

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Luật quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Không thể phủ nhận các quy định ngày càng hoàn thiện so với các văn bản pháp luật quy định trước, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ra đời góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước ta trong thời kỳ mới, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; các quy định tương đối rõ ràng, cụ thể và đầy đủ, tạo sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển của Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã bộc lộ những tồn tại, vướng mắc cần phải xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Dưới đây là những vấn đề hết sức cơ bản được tác giả nêu và phân tích một cách ngắn gọn nhất.

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 29/08/2014

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông, phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 70km. Sau khi tách lập tỉnh Đắk Nông (2004), tỉnh Đắk Lắk hiện nay có diện tích tự nhiên 13.125 km2, dân số 1.733.624 người; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 13 huyện, với 184 đơn vị hành chính cấp xã. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có khoảng 30% là đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc Êđê 13,6%; dân tộc Nùng 3,9%, dân tộc Mnông 3,51%, dân tộc Tày 3,03%, dân tộc Thái 1,04%, dân tộc Dao 0,86%...).
Với diện tích tự nhiên tương đối rộng lớn, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống rải rác trên địa bàn và thường tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới (là những vùng mà điều kiện đi lại hết sức khó khăn, ít có điều kiện giao tiếp với bên ngoài và hoạt động kinh tế còn tương đối khép kín, tự cung, tự cấp), trình độ dân trí còn rất thấp, nhiều người chưa biết chữ..., nên công tác quản lý Nhà nước ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường lợi dụng những lĩnh vực có nhiều vấn đề bất ổn và nhạy cảm như tranh chấp đất đai, di cư tự do, dân tộc, tôn giáo... để kích động mâu thuẫn, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy, việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh càng trở nên quan trọng và cần được chính quyền các cấp quan tâm đúng mức.

Vận dụng hương ước, tập quán trong hoạt động hòa giải ở cơ sở 26/08/2014

“Hương ước là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật” (Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Với tính chất như vậy, hương ước, tập quán mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích cho công tác hòa giải ở cơ sở. Mục đích cơ bản của việc vận dụng hương ước, tập quán trong hoạt động hòa giải ở cơ sở là nhằm tôn trọng và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa, tâm lý, nguyện vọng của người dân. Từ đó, việc giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng nhỏ sẽ có nhiều thuận lợi, đặc biệt trong việc khuyên khích các bên tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế sự mất đoàn kết xã hội nói chung.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở 26/08/2014

Theo quy định tại Điều 29 Luật Hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi là Luật), Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (sau đây gọi là Nghị định số 15/2014/NĐ-CP), thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương. Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cần nắm rõ, bám sát thực tế công tác hòa giải ở địa phương, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác hòa giải, để từ đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở 26/08/2014

Là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan tư pháp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau 3 năm áp dụng trong cuộc sống 26/08/2014

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Luật quy định những nội dung cơ bản như quyền cơ bản của người tiêu dùng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để đảm bảo các quyền của người tiêu dùng, các tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vấn đề giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng xử phạt và các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng 26/08/2014

Thực tiễn công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng cho thấy, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều băn khoăn, vướng mắc trong nhận thức với đối tượng xử phạt của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website