Nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt nhằm phát triển bền vững 27/07/2015

Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 của Việt Nam khẳng định: “Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược, quy  hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, giống như một số nước trên thế giới, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nước mặt ở Việt Nam cũng đang đứng trước vấn nạn ô nhiễm và suy thoái, gây ra những thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và các loài sinh vật.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch về sử dụng đất đai 27/07/2015

Lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai là bốn giai đoạn quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trên thực tế cũng như về mặt pháp lý, công tác này vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, trở thành rào cản không nhỏ đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta; đồng thời, là một trong những nguyên nhân gây ra các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài không chỉ từ phía người dân mà còn cả các doanh nghiệp liên quan đến quyền sử dụng đất.

Quan điểm khác nhau về một vụ cưỡng chế trong thi hành án dân sự 24/07/2015

Thực tiễn thi hành án dân sự cũng có nhiều vụ việc rất khó thi hành do nguyên nhân từ sự nhận thức điều luật khác nhau của các chủ thể và cách vận dụng điều luật vào thực tiễn thi hành án cũng khác nhau, dẫn đến nhiều vụ việc có những quan điểm không đồng nhất và chấp hành viên không biết lựa chọn làm theo phương án nào cho phù hợp và đúng quy định pháp luật. Xin đơn cử một vụ việc:

Trợ giúp pháp lý - Những vấn đề đặt ra 06/07/2015

Trợ giúp pháp lý là một chính sách xã hội, đã được triển khai ở nhiều quốc gia với các mô hình khác nhau theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi nước. Ở nước ta, nhu cầu được trợ giúp pháp lý là rất lớn, do đó, từ năm 1997 (theo Quyết  định số 734/1997/TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách) hệ thống cơ quan trợ giúp pháp lý của Nhà nước đã được hình thành ở Trung ương (Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư Pháp) và ở địa phương (Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư Pháp) nhằm đáp ứng yêu cầu được tư vấn, giúp đỡ về pháp luật miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và những người yếu thế. Đây là một chính sách xã hội rất nhân văn, thể hiện sự phấn đấu vì công bằng xã hội, sự đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng. Đặc biệt đối với nước ta, việc nâng cao ý thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn luôn là vấn đề hết sức cấp thiết. Trợ giúp pháp lý làm chỗ dựa cho người dân, để họ tiếp cận và tin vào công lý, vào Nhà nước, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 25/06/2015

Luật Công chứng năm 2014 (sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Việc thông qua Luật này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của hoạt động công chứng, chức năng xã hội của công chứng viên trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện nghĩa vụ với Liên minh Công chứng Quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập.Việc triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, đúng quy định là yếu tố quyết định nhằm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống.
Bên cạnh các công việc thường xuyên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền vàliên quan khi triển khai thi hành Luật, cần nhận diện và xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lâu dài để có giải pháp đáp ứng được yêu cầu triển khai thi hành một đạo luật lớn có tác động trực tiếp đến nhiều chủ thể chịu sự điều chỉnh của Luật, trong đó phải kể đến cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch, đội ngũ công chứng viên hành nghề, cơ quan có thẩm quyền quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng...
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website