Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật đấu giá tài sản

10/04/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 410/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
Theo kế hoạch, quý II/2017 sẽ hoàn thành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.
Xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật, gồm các văn bản sau:
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật;
Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn;
Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật;
Thông tư quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;
Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
Thông tư quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn đối với trường hợp người tập sự hành nghề đấu giá tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; khung thù lao dịch vụ đấu giá;
Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Việc xây dựng trang thông tin điện tử phải hoàn thành vào Quý IV năm 2017.
Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu hàng năm, ở trung ương tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho các bộ, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá. Ở địa phương tổ chức tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá.