Khánh Hòa: Công tác hành chính tư pháp năm 2017 đạt nhiều kết quả nổi bật

07/12/2017
Khánh Hòa: Công tác hành chính tư pháp năm 2017 đạt nhiều kết quả nổi bật
Năm 2017, công tác hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Có được những kết quả nói trên là do Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo sát sao; đội ngũ công chức Phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng cải tiến lề lối làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả ấn tượng
Trong lĩnh vực hộ tịch, UBND cấp xã trên địa bàn đã thực hiện đăng ký khai sinh 23.089 trường hợp (giảm 0.6% so với năm 2016); đăng ký lại khai sinh 7.876 trường hợp (tăng 29.4%); đăng ký khai tử 7.588 trường hợp (tăng 5.2%); đăng ký kết hôn 11.161 trường hợp (giảm 3.3%). UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh cho 138 trường hợp (tăng 23.7%); đăng ký khai tử cho 38 trường hợp (tăng 3.2%); đăng ký kết hôn cho 479 trường hợp (tăng 0.3%). Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tiếp tục được đẩy mạnh, tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã chính thức triển khai áp dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Sau gần 01 năm thực hiện, hoạt động này tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đã dần đi vào ổn định. Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) thường xuyên hỗ trợ các địa phương trong quá trình sử dụng, khai thác. Đến ngày 20/11/2017, có 49.889 sự kiện đăng ký hộ tịch đã được cập nhật vào Hệ thống (trong đó, 16.796 trường hợp đăng ký khai sinh mới được được cấp Số định danh cá nhân). Kết quả triển khai bước đầu cho thấy các chức năng, tiện ích của Hệ thống đã giúp cho việc xử lý giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ tốt cho người dân. 
Trong lĩnh vực quốc tịch, Sở đã thụ lý 19 hồ sơ (tăng 90% so với năm 2016), trong đó, đã giải quyết 16 hồ sơ (11 trường hợp xác nhận gốc Việt Nam, 05 trường hợp xác nhận có quốc tịch Việt Nam), đang giải quyết 03 hồ sơ (01 trường hợp trở lại quốc tịch Việt Nam, 02 trường hợp thôi Việt Nam). Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Trong lĩnh vực chứng thực, các Phòng Tư pháp cấp huyện đã chứng thực 13.847 bản sao (giảm 34.8% so với năm 2016); giải quyết 36.100 số việc chứng thực (giảm 13.2%). UBND cấp xã trên địa bàn đã chứng thực 1.144.733 bản sao (tăng 18.2%); chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 72.209 trường hợp (tăng 19.3%); chứng thực 15.197 hợp đồng, giao dịch (tăng 33.6%), trong đó, có 1.712 hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp miễn thu phí.
Trong hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), Sở đã triển khai có hiệu quả phương thức cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến. Đã cấp 6.733 phiếu LLTP (tăng 0,4% so với năm 2016), trong đó có 2.968 phiếu LLTP số 1 (giảm 13,9%) và 3.766 phiếu LLTP số 2 (tăng 15,6%). Hầu hết các hồ sơ đều giải quyết sớm và đúng hạn (chiếm 99,85%), một số trường hợp trễ hạn (chiếm 0,15%) do phải xác minh thêm tại các cơ quan liên quan để làm rõ thông tin về án tích của người yêu cầu cấp phiếu… Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP cũng đạt nhiều hiệu quả: Duy trì sử dụng ổn định, có hiệu quả Phần mềm LLTP dùng chung vào công tác LLTP; Phần mềm hệ thống quản lý LLTP (thực hiện theo mô hình “kiềng 3 chân” trong công tác cấp Phiếu LLTP) và Phần mềm Một cửa của UBND tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP và cập nhật tiến độ, tình trạng giải quyết hồ sơ LLTP nhằm công khai, minh bạch việc giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp phiếu LLTP như: Trích xuất, cung cấp cho công dân biết về tình trạng giải quyết hồ sơ (đã có kết quả/yêu cầu bổ sung) qua tin nhắn điện thoại… Đặc biệt, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh thống nhất giải pháp tiến tới triển khai giải quyết hồ sơ hoàn toàn trên phần mềm, chấm dứt việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình phối hợp xác minh thông tin LLTP.
Công tác bồi thường nhà nước, công tác giao dịch bảo đảm tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Trong công tác bồi thường nhà nước, toàn tỉnh không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước nào. Trong công tác giao dịch bảo đảm,các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin; chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Đối với công tác nuôi con nuôi, các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực phối hợp trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi nhằm tạo điều kiện để trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng được làm con nuôi theo quy định của pháp luật. Công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở nước ngoài, đặc biệt là cho trẻ em bị khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo không có cơ hội tìm gia đình thay thế ở Việt Nam được đẩy mạnh. Trên cơ sở rà soát, đánh giá điều kiện của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ định thêm 02 Cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập được cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài. Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành 09 Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài (tăng 50% so với năm 2016). UBND cấp xã đã giải quyết 23 trường hợp nuôi con nuôi trong nước (giảm 22.5% so với năm 2016); không phát sinh trường hợp nuôi con nuôi thực tế, con nuôi nhà chùa; không có vụ việc bị thu hồi, hủy bỏ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hành chính tư pháp
Năm 2018, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hành chính tư pháp, Sở Tư pháp sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về quốc tịch, chứng thực; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016 -2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh...
Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, đảm bảo thông tin LLTP được kiểm tra, phân loại, lập LLTP, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời. Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và cải cách hành chính trong việc cấp Phiếu.
Tiếp tục phối hợp với Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) thực hiện tốt công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở nước ngoài, đặc biệt là trẻ em bị khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo không có cơ hội tìm gia đình thay thế ở Việt Nam. Chuẩn bị và triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 theo kế hoạch đã ban hành.
Dương – Minh