Chương trình học tập, nghiên cứu về “Phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhân sự” tại Cộng hòa Pháp theo Đề án 165

11/09/2018
Chương trình học tập, nghiên cứu về “Phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhân sự” tại Cộng hòa Pháp theo Đề án 165
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn của Đề án 165 từ ngày 08/09/2018 đến ngày 23/9/2018, Đoàn cán bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu tham gia chương trình học tập, nghiên cứu về “Phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhân sự” được tổ chức tại Trường American Graduate School in Paris từ ngày 10/9 đến ngày 22/9/2018. Giáo sư Douglas A. Yates đã đón tiếp đoàn công tác tại buổi làm việc đầu tiên ngày 10/9/2018 .
Chương trình bồi dưỡng sẽ do các giáo sư của Pháp, Mỹ giảng dạy ở các trường đại học của Pháp và những người đang làm việc trong Bộ Tư pháp hoặc tổ chức quốc tế tại Pháp hướng dẫn, giảng dạy.
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp - Trưởng đoàn, đã trao đổi với Giáo sư Douglas A. Yates về một số nội dung cơ bản của Chương trình bồi dưỡng của Đề án tại Trường.
Theo đó, nội dung chương trình nghiên cứu, học tập gồm 03 nhóm vấn đề:
(1) Về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa Pháp, trong đó tập trung vào chương trình chống tham nhũng. Nhóm vấn đề này tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Tổng quan hệ thống pháp luật Cộng hòa Pháp (nhấn mạnh quy định của Pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực pháp luật); quy trình và các cơ cấu tổ chức nhân sự cho sự phát triển luật pháp tại Cộng hòa Pháp; các chính sách và quy trình mua sắm công: Giám sát tham nhũng; đạo đức trong các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp; quản lý tài chính công tốt và quản trị nhà nước tốt: Tính toàn vẹn của các hệ thống chính trị; vi phạm nguyên tắc liêm chính, gây thiệt hại tài chính công, lạm dụng thị trường; áp dụng các luật chống tham nhũng; khung pháp lý mua sắm quốc tế; vai trò của Bộ Tư pháp trong xây dựng pháp luật.
(2) Về hệ thống tổ chức hành chính của Cộng hòa Pháp nói chung và gắn với việc phòng chống tham nhũng. Nội dung gồm các vấn đề như Hệ thống chính trị và Hành chính công của Pháp; sự cân bằng giữa các quan chức được bầu và công chức hành chính; lãnh đạo và quản lý trong ngành dịch vụ dân sự của Pháp; vai trò của Bộ Tư pháp trong bảo đảm sự tuân thủ quy định hành chính của Chính phủ và giám sát tham nhũng; vai trò của Tòa án hành chính trong Chính phủ với sự độc lập so với Tòa tư pháp.
(3) Thực tế tại một số thiết chế quốc tế giải quyết tranh chấp, xử lý tham nhũng. Trong Chương trình, đoàn sẽ có những buổi đi thực tế tại một số tổ chức trọng tài quốc tế, tòa án quốc tế. Mục đích của nội dung này nhằm vận dụng thực tế tại Việt Nam liên quan đến giải quyết tranh chấp quốc tế trong lĩnh vực đầu tư quốc tế tại Việt Nam, xử lý tham nhũng, như là: Phòng Thương Mại Quốc Tế, Tòa án hình sự quốc tế (ICC) tại Paris (tham khảo một phòng xét xử của ICC); Tòa án thành phố Paris; Trung tâm ADR; các cơ quan kiểm toán công; Viện Công tố Tài chính Quốc gia (Parquet national financier - PNF)…
Trong ngày làm việc đầu tiên 10/9, Giáo sư Douglas A. Yates đã giới thiệu với đoàn công tác về tổng quan về nguyên tắc tổ chức của Chính phủ Cộng hòa Pháp, các cấp độ của hệ thống chính quyền, thiết chế chính trị, hệ thống pháp luật pháp; tổng quan hệ thống Tòa án của Cộng hòa Pháp.
Trần Hoàng Hưng