Nghiên cứu, học tập tư tưởng, quan điểm, nội dung công tác dân vận

12/10/2018
Thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2018), thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW ngày 18/9/2018 của Ban Dân vận Trung ương, ngày 12/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 130-CV/ĐU đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội một số nội dung sau đây:
1. Tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gắn với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác của Bộ và đơn vị.
2. Khẩn trương báo cáo các “Mô hình dân vận” đã và đang triển khai tại đơn vị theo Công văn số 108-CV/ĐU ngày 14/9/2018 về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
3. Đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin tăng cường đăng các tin, bài giới thiệu về “Mô hình dân vận”, các quan điểm, nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới trên Báo và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Để tạo điều kiện cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đăng nội dung Tài liệu về một số vấn đề về công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại chuyên mục Hoạt động của Đảng – Đoàn thể của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để nghiên cứu, tham khảo.
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp