Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản QPPL không còn phù hợp

19/04/2017
Ngày 12/4/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp banh hành, liên tịch ban hành.
Thời gian qua, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát văn bản QPPL và thấy một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 81 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, cần thiết phải bãi bỏ để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Chính vì vậy, Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL không còn phù hợp. Theo đó, ngày 12/4/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp banh hành, liên tịch ban hành.
Thông tư số 04/2017/TT-BTP đã bãi bỏ 04 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (Quyết định số 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp; Thông tư số 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước; Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn).
Bên cạnh đó, sau khi thống nhất với những Bộ, ngành liên quan, 02 Thông tư do Bộ trưởng Bộ tư pháp liên tịch ban hành cũng được bãi bỏ: Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nướcThông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Ngoài ra, những quy định của pháp luật trong lĩnh vực Luật sư không còn phù hợp, cũng được xem xét bãi bỏ, bảo đảm tránh sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật (bãi bỏ Điều 7, 8, 11, 18, 19 và 23 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư).
Có thể thấy, Thông tư số 04/2017/TT-BTP được ban hành là căn cứ pháp lý quan trọng để xác định hết hiệu lực với nhiều văn bản không còn được áp dụng trên thực tế, các cơ quan, tổ chức sẽ không gặp khó khăn khi có nhiều văn bản QPPL quy định cùng một nội dung. Thông tư 04/2017/TT-BTP đã góp phần làm sạch hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, tránh tồn tại những văn bản không còn phù hợp, không được áp dụng trên thực tế. Đây là kết quả tích cực đáng ghi nhận trong công tác rà soát văn bản QPPL tại Bộ Tư pháp./.