Góp ý DT Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác THPL về XLVPHC và TDTHTHPL

10/08/2018
Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tiếp đó, ngày 20/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2604/QĐ-BTP phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp trên tinh thần đơn giản hóa chế độ báo cáo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư), dự kiến ban hành trong tháng 9/2018.
Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư nói trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến bằng văn bản về các dự thảo Tờ trình và Thông tư. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục QLXLVPHC&TDTHPL), số 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/8/2018 để nghiên cứu, hoàn thiện. (Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, điện thoại: (024) 6273.9798/0943.933.589, email: trangnq@moj.gov.vn).
Nếu sau thời hạn nói trên, Bộ Tư pháp không nhận được văn bản góp ý của Quý Cơ quan thì Bộ Tư pháp hiểu rằng, Quý Cơ quan đã hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư.
Xin trân trọng cảm ơn.

Chi tiết tài liệu xem Tại Đây