Công văn về việc rà soát tiêu chuẩn và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2018

11/06/2018
Nhằm triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2018 đảm bảo đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng các biểu mẫu rà soát trình độ đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức thuộc các đơn vị và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2018.
Đề nghị Quý đơn vị tiến hành rà soát trình độ đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức thuộc đơn vị và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cuối năm 2018 theo các phụ lục (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ) và 01 bản qua email nhha@moj.gov.vn trước ngày 20/6/2018 để Vụ tổng hợp, triển khai thực hiện ./.