Góp ý Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CCVC trẻ có trình độ chuyên môn sâu của BTP (2018-2020)

14/11/2017
Triển khai Quyết định số 1340/QĐ-BTP ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2020.
Để dự thảo Kế hoạch được đầy đủ, toàn diện trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định, đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Kế hoạch (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp).
Ý kiến tham gia của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (kèm theo 01 bản qua thư điện tử: phamthihuong@moj.gov.vn) trước ngày 21/11/2017 để Vụ kịp tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.