Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CCTC của Cục Bổ trợ tư pháp

13/11/2017
Thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1412/QĐ-BTP ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Cục Bổ trợ tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp (thay thế Quyết định số 1489/QĐ-BTP ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp).
(Dự thảo văn bản góp ý được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điều hành/Mục văn bản lấy ý kiến).
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Bộ trưởng ký ban hành, Cục Bổ trợ tư pháp kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo Quyết định nói trên. Văn bản góp ý xin gửi về Cục Bổ trợ tư pháp và văn bản điện tử gửi về hòm thư điện tử tamnt@moj.gov.vn trước ngày 20/11/2017 (Thứ hai) để Cục tổng hợp.       
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.