Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với các cơ quan THA

19/04/2017
Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chủ tịch nước có Thông báo số 284/TB-VPCTN-m về ý kiến của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017). Để thực hiện kịp thời Thông báo trên, ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).
Nội dung Kế hoạch số 1210/KH-BTP gồm 03 nhiệm vụ chính: (1) Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả, coi đây là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; (2) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự, tạo hành lang pháp lý ổn định, vững chắc cho hoạt động thi hành án dân sự, hành chính; và (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, với 6 nhiệm vụ cụ thể./.
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ