Công văn đề nghị góp ý, bổ sung nội dung dự thảo Báo cáo công tác 4 tháng năm 2017

18/04/2017
Ngày 10/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 892/VPCP-TKBT về việc chuẩn bị báo cáo trình bày tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long, Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả công tác năm 2016; kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp công tác đến hết năm 2017 (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điều hành/Mục văn bản lấy ý kiến nội bộ).
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo việc cung cấp các thông tin cho dự thảo Báo cáo (đánh giá khái quát các kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2017).
Nội dung cung cấp thông tin bằng văn bản điện tử (đề nghị không gửi bản giấy) gửi về Văn phòng Bộ theo địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn trước  ngày 21/4/2017 (thứ Sáu) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
 

File đính kèm