Công bố và lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” lần thứ 14 năm 2017

 
Trên cơ sở các quy định của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu cho Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 546/QĐ-BTP ngày 17/4/2017 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Bộ Tư pháp để xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Giảng viên cao cấp, Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, theo đề nghị của Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Trường Đại học Luật Hà Nội tại Tờ trình số 889/TTr-ĐHLHN ngày 14/3/2017.
Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” ở mỗi cấp có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập. Tổ Thư ký có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức các cuộc họp Hội đồng.
Căn cứ quy định trên, ngày 18/4/2017 Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội đồng đã ký ban hành Quyết định số 560/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ Thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ của Ông Nguyễn Ngọc Hòa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” lần thứ 14 năm 2017.