Tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành TP đối với TCPC Bộ, cơ quan ngang Bộ theo Thông tư 04/2016/TT-BTP

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 13/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP. Để triển khai, đưa phần mềm thống kê Ngành Tư pháp vào sử dụng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ công tác Thống kê ngành Tư pháp theo quy định. Bộ Tư pháp thông báo triệu tập Khóa tập huấn như sau:
1. Thành phần tham gia tập huấn
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Mỗi đơn vị cử từ 01 đến 02 cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp tại đơn vị theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP. Riêng Bộ Giao thông Vận tải, cử thêm 01 cán bộ thực hiện thống kê đối với lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển và Bộ Ngoại giao cử thêm 01 cán bộ thực hiện thống kê đối với lĩnh vực quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi.
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Mỗi đơn vị cử từ 01 đến 02 cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp tại đơn vị theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP. Đối với các đơn vị có lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành được quy định thì mỗi lĩnh vực cử thêm 01 cán bộ trực tiếp thực hiện tham gia tập huấn.
2. Thời gian, địa điểm và hình thức tập huấn
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập huấn buổi sáng (Thứ 5) từ 08h-11h30’, ngày 27/04/2017;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tập huấn buổi chiều (Thứ 5) từ 14h-17h, ngày 27/04/2017;
- Địa điểm: Tại Hội trường Đa năng - Nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp; địa chỉ Số 60, Trần Phú, Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: Tập trung.
3. Chế độ của học viên
Chi phí đi lại, ăn, ở của học viên tham dự tập huấn do các đơn vị tự thanh toán theo chế độ hiện hành.

* Các thông tin chi tiết cần giải đáp đề nghị liên hệ:

Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin;
Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội;
Điện thoại: 04.62739719/04.62739729; 0989.713.619;
Người liên hệ: đ/c Hà Văn Đoàn.
* Lưu ý:
Để đợt tập huấn đạt hiệu quả cao đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách cán bộ tham dự tập huấn và gửi về địa chỉ email: doanhv@moj.gov.vn  trước ngày 25/04/2017. Bộ Tư pháp đề nghị đơn vị cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thời gian và thành phần.
Giấy triệu tập; Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 13/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Thông báo./.