Về việc lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/BCS ngày 30/9/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công của đơn vị lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017. Hồ sơ đề nghị thẩm định Danh sách đối tượng tinh giản biên chế bao gồm:

1. Công văn đề nghị của đơn vị.
2. Biên bản họp giữa tập thể Lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công của đơn vị.
3. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu công chức, viên chức (đối với trường hợp tinh giản biên chế theo khoản a, b Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).
4. Phiếu đánh giá công chức, viên chức 02 năm 2015, 2016 (đối với trường hợp tinh giản biên chế theo khoản c, d, đ, e Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).
5. Xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành (đối với trường hợp tinh giản biên chế theo khoản g Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).
6. Danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo biểu số 1a, 1b, 1c, 1d, 2 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (các biểu số 1a, 1b, 1c, 1d, 2  được đăng tải tại mục “Thông báo” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: http://moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx).
Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2017 về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 25/4/2017 để Bộ xem xét, gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính theo quy định./.