Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật của Cục Công tác phía Nam

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 01/QĐ-CCTPN ngày 09/01/2017 của Cục Công tác phía Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập các thí sinh, cụ thể như sau:
1. Thông báo Danh sách thí sinh được triệu tập. (Danh sách gửi kèm theo).
2. Thời gian phỏng vấn: 9h00 ngày 10/5/2017 (Thứ tư).
3. Địa điểm: Trụ sở Cục Công tác phía Nam, số 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Công tác phía Nam tổ chức phỏng vấn thí sinh theo nội dung chuẩn bị. Thời gian phỏng vấn từ 20 - 30 phút.
Thí sinh đến Cục Công tác phía Nam nộp lệ phí xét tuyển (260.000 đồng) và nhận tài liệu ôn tập vào lúc 9h00 ngày 17/4/2017.
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.