Thông báo tên, hình thức, thời gian chuẩn bị và bảo vệ chuyên đề sát hạch về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đối với các ứng viên đăng ký tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại BTP năm 2018

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Quyết định số 99/QĐ-BTP ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp, Thông báo số 2980/TB-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2018 và Quyết định số 2370/QĐ-BTP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2018, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo tên, hình thức, thời gian chuẩn bị và bảo vệ chuyên đề sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ứng viên đăng ký tiếp nhận, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp như sau:

          1. Đối với ông Đặng Ngọc Hải, viên chức Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
          - Vị trí dự kiến tiếp nhận: Chuyên viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý dữ liệu quốc gia về hộ tịch Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
          - Tên chuyên đề: Giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
          2. Đối với bà Nguyễn Thị Ngân, Thư ký Thi hành án Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
          - Vị trí dự kiến tiếp nhận: Chuyên viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính một cửa Văn phòng Bộ Tư pháp.
          - Tên chuyên đề: Giải pháp tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp.
          3. Đối với ông Phạm Phúc Thịnh, Thư ký Thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Vị trí dự kiến tiếp nhận: Chuyên viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
          - Tên chuyên đề: Pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và một số vấn đề cần thực hiện.
          * Hình thức chuyên đề: Đánh máy, không quá 10 trang, khổ A4.
          * Thời gian chuẩn bị chuyên đề: Từ ngày 14 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2018. Kết thúc thời gian chuẩn bị, đề nghị các ứng viên đăng ký tiếp nhận nộp chuyên đề (10 bản) cho Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng kiểm tra, sát hạch, để báo cáo Hội đồng (qua Phòng Quản lý cán bộ và Giúp việc Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp).
* Thời gian bảo vệ: Dự kiến 02 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 24 - 28 tháng 9 năm 2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Thời gian bảo vệ chuyên đề của mỗi ứng viên từ 30 - 45 phút.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2018 thông báo để các ứng viên đăng ký tiếp nhận biết và thực hiện./.