Danh sách số báo danh thí sinh dự thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính; Danh sách miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học và Tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức